Allmänna villkor

Detta avtal beskriver de villkor som är tillämpliga vid användning av Bookingbird online bokningssystem. Dessa allmänna villkor gäller från och med den 1 okt 2015.

ÄNDRINGAR AV VILLKOREN

Bookingbird kan ändra dessa villkor då och då. Bookingbird publicerar ändringarna på www.bookingbird.se/villkor. Ändringarna träder i kraft i och med att de publiceras. Du bör läsa igenom villkoren regelbundet. Du förstår att ditt uttryckliga godkännande av villkoren eller din användning av programvaran, produkterna och/eller Bookingbirds webbplatser efter publiceringen skall utgöra ditt medgivande till de uppdaterade villkoren.

  1. Dina uppgifter och användarnamn

Du ansvarar för att samtliga uppgifter som du tillhandahåller är korrekta och aktuella. När du har registrerat dig kommer epostadressen du uppgivit att bli ditt användarnamn och du kommer att få ett slumpgenererat lösenord som du sedan själv kan ändra. Du ansvarar för allt agerande under detta användarnamn och lösenord. Det är ditt ansvar att förvara lösenordet på ett säkert sätt. Du får inte avslöja eller överlåta lösenordet till någon annan.

  1. Bookingbird är en bokningstjänst

Bookingbird är endast en bokningstjänst som underlättar vid bokning av tider samt anmälan till aktiviteter. Avtal rörande behandlingar och tjänster mm. ingås direkt mellan dig och dina kunder.

  1. Avtalstid

Bookingbird tillhandahålls på tillsvidarebasis med 12 månaders uppsägningstid.

  1. Förbjudna tjänster

Vid användandet av Bookingbird är det inte tillåtet att erbjuda tjänster som är förbjudna enligt lag eller som enligt Bookingbird kan anses som moraliskt tvivelaktiga eller kränkande.

  1. Avgifter

Att använda Bookingbird är avgiftsbelagt. Du betalar de fasta avgifter som anges på www.bookingbird.se samt rörliga avgifter för tjänster som du aktiverar och/eller använder. Om inte annat anges sker betalning kvartalsvis i förskott. Bookingbird har rätt att ändra priser och att ta ut avgifter för tidigare icke avgiftsbelagda tjänster. Sådana ändringar börjar gälla tre månader efter publicering på webbplatsen eller genom e-post till dig. Avgifter för användande av Internet via din mobiltelefon tillkommer i enlighet med teleoperatör.

  1. Avtalsbrott

Bookingbird äger rätt att utan föregående meddelande spärra din tillgång till Tjänsterna eller säga upp din rätt att använda Tjänsterna, (a) om du bryter mot detta avtal, (b) om vi inte kan verifiera de uppgifter som du tillhandahållit eller (c) om det finns anledning att tro att ditt agerande har eller kan komma att orsaka skada för Bookingbird eller tredje man.

  1. Personuppgifter

Bookingbird är ej personuppgiftsansvarig för uppgifter som registreras om kunder. Du svarar för att registreringar sker i överensstämmelse med personuppgiftslagen. Dina kunduppgifter sparas så länge du har ett abonnemang hos Bookingbird. Din bokningshistorik sparas löpande.

  1. Ansvarsbefrielse

Bookingbird garanterar inte kontinuerlig, oavbruten eller säker tillgång till Tjänsterna. Felavhjälpning sker under normal arbetstid 08.00-17.00 till vår kostnadsfria support på support@bookingbird.se. Tjänsterna är beroende av Internet-access. Du är införstådd med att avbrott, fördröjningar etc. pga. fel i kommunikation (t.ex. IP/data/Internet/tele osv.) inte utgör fel i Tjänsterna.

Bookingbird´s maximala ansvar för skada under detta avtal kan som mest uppgå till den sammanlagda betalning som du erlagt för nyttjande av Bookingbird under en period av tre månader före skadetillfället. Bookingbird är ej ansvarigt för försening eller underlåtenhet att prestera enligt detta avtal om det har sin grund i en händelse såsom krig, strejk, lockout, brand, katastrof, avbrott i allmänna kommunikationer, avbrott i IP/data/Internet/tele eller annan kommunikation, bristande leverans från underleverantör eller andra omständigheter som ligger utanför vad som rimligen kan anses vara inom Bookingbirds kontroll. Har du frågor är du varmt välkommen att kontakta oss på info@bookingbird.se

 

Bookingbird AB
Copyright © 2015 Bookingbird AB.